Click to switch:   70092  |  120241

CBDB ID: 70092
索引/中文/英文名稱: /孔昭蕙/Kong Zhaohui
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁1368
傳主為:孔昭蕙.MQWW PoetID #1368, HuWenKai #218

別名: 字(Id:4)樹香。

親屬關係:
丈夫(H):  朱萬均   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #1368, HuWenKai #218)。
子(S):  朱其鎮   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #1368, HuWenKai #218)。

著述:
桐華書屋詩詞:五卷 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁1368)。