Click to switch:   7293  |  44931  |  51818  |  60641  |  68527  |  84828  |  92660  |  110966  |  111096  |  111106  |  132716  |  132777  |  132929  |  132930  |  136168  |  137663  |  148029  |  152282  |  154650  |  155448  |  158097  |  163066  |  171515  |  191974  |  192694  |  198360  |  199313  |  200117  |  200988  |  204518  |  207966  |  212179  |  214745  |  219838  |  222772  |  224628  |  228932  |  240950  |  241456  |  241495  |  244523  |  246608  |  248772  |  255385  |  255430  |  258629  |  279954  |  285365  |  292285  |  292857  |  295332  |  295501  |  298866  |  305894  |  307387  |  311862  |  321848  |  333403  |  370342  |  376338  |  381854  |  383291  |  383891  |  391761  |  449730  |  449754  |  454067  |  454100  |  454129  |  454996  |  458968  |  459843  |  461636  |  461863  |  467973  |  469750  |  477383  |  478320  |  478621  |  480366  |  483741  |  486020  |  488336  |  489153  |  490780  |  492761  |  496172  |  501723  |  502881  |  503251  |  503839  |  504035  |  504180  |  504806  |  506402  |  508471  |  508887  |  509526  |  513189  |  540787  |  550981  |  557595  |  563259  |  566304  |  567759

CBDB ID: 7293
索引/中文/英文名稱: /劉絃/Liu Xian
指數年 (index year): 0
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
享年: 0
朝代: 宋(Id: 15)
為女性: 0
郡望: 彭城(ID: 17)
Liu(2) Xian [7293] Zhang(1) Yanbo's [7173] father-in-law, Liu(2) Shidao's [1229] grandnephew. His son, Zhen [3590], was recommended for the jinshi exams by the community several times (shu i jinshi jian yu xiang), but didn't make it. Zeng Gong, WJ, 43.2b.

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  宋朝(Id: 10989) / 京畿路(Id: 11026) / 開封府(Id: 11027) / 東明100667
出處: 未知 , 頁0000

親屬關係:
女婿(DH):  張彥博
父(F):  劉居仁
子(S):  劉震