56470

CBDB ID: 56470
索引/中文/英文名稱: /潘煥吉/Pan Huanji
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁929
傳主為:潘煥吉.MQWW PoetID #929, HuWenKai #728
湖北詩徵傳略(Id: 60769), 頁卷二十

別名: 字(Id:4)幼暉,室名、別號(Id:5)香晼。

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  清朝(Id: 6756) / 湖北省(Id: 8204) / 黃州府(Id: 8225) / 羅田8231
出處: 湖北詩徵傳略 , 頁卷二十

親屬關係:
兄弟(B):  潘煥龍   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #927, HuWenKai #728)。
父(F):  潘光斗   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #927, HuWenKai #728)。
丈夫(H):  郭元勳   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #929, HuWenKai #728)。
姊(Z+):  潘煥媊   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #927, HuWenKai #728)。
姊(Z+):  潘煥榮   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #928, HuWenKai #728)。

著述:
浣芳閣詩鈔 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁929)。