Click to switch:   39820  |  208023  |  266995  |  271026  |  301390  |  447497  |  484570  |  536070  |  568257

CBDB ID: 39820
索引/中文/英文名稱: /沈合/Shen He
指數年 (index year): 0
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 宋(Id: 15)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
宋人傳記資料索引(電子版)(Id: 7596), 頁3713

任官:
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 岳州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3367)。