Click to switch:   55815  |  55823

CBDB ID: 55815
索引/中文/英文名稱: /沈霖元/Shen Linyuan
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁227
傳主為:阮恩灤.MQWW PoetID #227, HuWenKai #376

親屬關係:
妻子(W):  阮恩灤   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #227, HuWenKai #376)。