34921

CBDB ID: 34921
索引/中文/英文名稱: /屠瑤瑟/Tu Yaose
指數年 (index year): 1572
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
享年: 29
朝代: 明(Id: 19)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)
Tu(2) Yaose [34921] CHECK biographical source cited in Lidai renwu nianli tongpu. MS, 288.7389.

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁5089
傳主為:屠瑤瑟

別名: 未詳(Id:0)湘靈。

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  明朝(Id: 4329) / 浙江布政司(Id: 5331) / 明州府(Id: 5405) / 鄞縣5407
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 特旨門(Id:13)
入仕別 封贈(Id:94)
出處:未知 

社會區分:
[妻](Id: 104)
士人(Id: 52)

親屬關係:
兄弟(B):  屠金樞   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #5400)。
父(F):  屠隆
丈夫(H):  黃振古
母(M):  屠夫人   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #5400)。

社會關係:
傳記作者為Y:  程嘉燧
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #5089, HuWenKai #173)。
合撰(編)著作:  沈天孫
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #5090, HuWenKai #111)。
書序由Y所作:  屠隆
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #5089, HuWenKai #173)。
書跋由Y所作:  屠繼序
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #5089, HuWenKai #173)。

著述:
留香草(屠瑤瑟):一卷 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁5089)。