Click to switch:   30048  |  71948  |  71949  |  72183  |  341815  |  572866

CBDB ID: 30048
索引/中文/英文名稱: /王振聲/Wang Zhensheng
指數年 (index year): 1852
生年: 清(Id: 20)咸豐(Id: 665)2年 (1852)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
Wang(2) Zhensheng [30048] See documentation for mother, Taifuren [30032] and father, Xun(6) [30034].

人名權威資料鏈接:
跳轉

出處:
人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(Id: 9602), 頁2031
明清進士題名錄索引(Id: 38286), 頁300
清秘述聞再續(Id: 65079), 頁卷三

別名: 字(Id:4)劭農,字(Id:4)少農,未詳(Id:0)心淸室,未詳(Id:0)澹靜草廬,字(Id:4)邵農,未詳(Id:0)黃山遯叟。

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  清朝(Id: 6756) / 直隸省(Id: 7237) / 順天府(Id: 7211) / 通州7215
出處: 明清進士題名錄索引 , 頁0300
籍貫(基本地址)(Id:1):  清朝(Id: 6756) / 直隸省(Id: 7237) / 順天府(Id: 7211) / 寶坻7224
出處: 人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所) , 頁2031
直隸省-順天府-通州(中央研究院人名權威資料)。

入仕:
入仕門 進士類(Id:040101)
入仕別 科舉: 進士(籠統)(Id:36)
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)  頁2031

入仕門 舉人科(Id:040102)
入仕別 科舉: 鄉貢舉人(Id:39)
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)  頁2031

入仕門 生員(Id:040103)
入仕別 增廣生; 增廣生員(Id:191)
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)  頁2031

任官:
 ▪ 道監察御史 地點: 陝西省。起始年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁tts_no=2031)。
:陜西道監察御史
 ▪ 道監察御史 地點: 河南省。起始年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁tts_no=2031)。
:河南道監察御史
 ▪ 都水司員外郎 起始年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁tts_no=2031)。
:都水司員外郎
 ▪ 同考官 地點: 河南省。起始年: 1903。
出處:清秘述聞再續(頁卷三)。
:鄉會同考官
 ▪ 營繕司主事 起始年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁tts_no=2031)。
:營繕司主事
 ▪ 御史 出處:清秘述聞再續(頁卷三)。
:御史

社會區分:
[為官者:文](Id: 40)

親屬關係:
父(F):  王詢
長子; 第一子(S1):  王鍾秀
次子(S2):  王發秀
三子(S3):  王聚秀
岳父(WF):  楊熥

著述:
春秋左傳校勘記補正 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁103-109)。
宋余仁仲本公羊經傳解詁校記 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁113-116)。
公羊注疏校勘記補正 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁113-116)。
孟子音義校記初稿 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁149-150)。
孟子首義校記 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁149-150)。
吳音奇字跋一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁196-199)。
急就章跋一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁199-203)。
切韻指掌圖校記一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁213-215)。
韻鏡一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁213-215)。
四聲等子一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁213-215)。
文村筆記 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁978-1017)。