Click to switch:   12238  |  17708  |  23789  |  56689  |  69841  |  78059  |  78092  |  78093  |  105744  |  195032  |  199822  |  221107  |  227668  |  290498  |  351685  |  351953  |  352112  |  352129  |  352250  |  388472  |  394027  |  479715  |  535691  |  573370

CBDB ID: 12238
索引/中文/英文名稱: /吳淑/Wu Shu
指數年 (index year): 947
生年: 五代後漢(Id: 52)天福(Id: 438)1年 (947)
卒年: 北宋(Id: 15)咸平(Id: 513)5年 (1002)
享年: 56
朝代: 宋(Id: 15)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
Wu(3) Shu [12238] Involved in compilation of the Taping yulan, Taiping guangji and Wenyuan yinghua. See also documentation for father-in-law, Xu(3) Xuan [12236]. CBD, 2, 1106-7.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版)(Id: 7596), 頁6081

別名: 字(Id:4)正儀。

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  宋朝(Id: 10989) / 兩浙西路(Id: 12669) / 潤州(Id: 12697) / 丹陽12704
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁6081
潤州丹陽人(宋人傳記資料索引(電子版))。

入仕:
入仕門 薦舉門(Id:08)
入仕別 薦舉 (保任,保舉)(Id:101)
出處:未知 

任官:
 ▪ 正授 尚書省兵部職方司員外郎 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6081)。
 ▪ 正授 大理寺評事 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6081)。

社會區分:
書法家(Id: 9)
士人(Id: 52)
畫家(Id: 71)
[為官者:文](Id: 40)

親屬關係:
父(F):  吳文正   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6266)。
子(S):  吳遵路   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6477)。
長子; 第一子(S1):  吳安節   出處:宋史。
次子(S2):  吳讓夷   出處:宋史。
岳父(WF):  徐鉉

社會關係:
合撰(編)著作:  李至  【旋判國子監 請刊刻二傳、二禮、孝經、論語、爾雅七經疏 又引吳淑等檢正訛謬 與李沆裁處之 真宗即位】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4484)。

著述:
說文字義:三卷 角色:未詳。
  出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6081)。
秘閣閒談:五卷 角色:未詳。
  出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6081)。
集(吳淑):十卷 角色:未詳。
  出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6081)。
江淮異人錄:三卷 著作年代:1002, 角色:撰著者。
  出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6081)。
事類賦 角色:撰著者。
  出處:未知。