Click to switch:   120823  |  568995

CBDB ID: 120823
索引/中文/英文名稱: /夏蒨雯/Xia Qianwen
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁3705
傳主為:夏蒨雯.MQWW PoetID #3705

別名: 室名、別號(Id:5)一塘,室名、別號(Id:5)練湖,字(Id:4)耦鄰。