Click to switch:   35555  |  45342  |  56761  |  67918  |  67926  |  86758  |  86759  |  86760  |  86761  |  86762  |  107620  |  129993  |  129995  |  184722  |  201817  |  202679  |  213380  |  217107  |  228593  |  231223  |  239426  |  239521  |  239525  |  240665  |  244557  |  260335  |  265856  |  272884  |  277535  |  295249  |  299268  |  304922  |  315745  |  316833  |  322656  |  329955  |  330397  |  332838  |  341236  |  341314  |  353591  |  353592  |  353788  |  354135  |  402708  |  453286  |  453576  |  453812  |  467499  |  474114  |  477426  |  479746  |  479840  |  480438  |  480906  |  483819  |  485419  |  488258  |  492355  |  499231  |  501576  |  503609  |  504326  |  510743  |  530922  |  531346  |  543769  |  551935  |  553152  |  556718  |  560826  |  560889

CBDB ID: 35555
索引/中文/英文名稱: /徐津/Xu Jin
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
享年: 0
朝代: 元(Id: 18)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
Xu(3) Jin [35555] WDY, 2, p. 892.

別名: 字(Id:4)仲盟。

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  元朝(Id: 16776) / 江西行中書省(Id: 220012) / 江陰州18234
出處: 元人傳記資料索引 , 頁5713
江陰人

社會區分:
士人(Id: 52)

社會關係:
為Y作哀辭:  李黼  【徐津,哀李江州(大雅集7/18下)】
      出處:元人傳記資料索引(頁3113)。
為Y所著書作序:  徐鈞  【張樞、黃溍、徐津等,史詠詩集後序(史詠詩集卷末;黃序亦見金華黃先生文集17/1下)】
      出處:元人傳記資料索引(頁5737)。