Click to switch:   54278  |  75652  |  86738  |  118874  |  163763  |  223273  |  232044  |  244823  |  265710  |  272396  |  275839  |  276033  |  279078  |  304012  |  331124  |  339438  |  354145  |  484875  |  492147  |  496896  |  500670  |  510414  |  535801  |  544637  |  569100

CBDB ID: 54278
索引/中文/英文名稱: /許權/Xu Quan
指數年 (index year): 1712
生年: 清(Id: 20)康熙(Id: 660)51年 (1712)
卒年: 清(Id: 20)乾隆(Id: 662)1年 (1736)
享年: 25
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)
《清代人物生卒年表》定其生卒年為?~乾隆1年。 【參考《清代人物生卒年表》#6134.】

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁71
傳主為:許權.MQWW PoetID #71, HuWenKai #570

別名: 字(Id:4)宜媖。

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  清朝(Id: 6756) / 江西省(Id: 7850) / 九江府7862
出處: 清代人物生卒年表 , 頁6134
江西·九江(清代人物生卒年表)。

親屬關係:
父(F):  許震皇
丈夫(H):  崔謨

著述:
國朝閨閣詩鈔:一百種一百卷 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁288)。
  :清蔡殿齊輯
問花樓詩集:一卷 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁71)。
閨中小草 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁71)。