Click to switch:   46246  |  56752  |  105525  |  105534  |  129924  |  129952  |  129984  |  129990  |  130139  |  178587  |  186445  |  194039  |  198550  |  201685  |  214100  |  239427  |  246456  |  253804  |  261237  |  261959  |  266972  |  269241  |  269325  |  273603  |  275580  |  275838  |  277522  |  295751  |  299278  |  299282  |  307843  |  308799  |  310923  |  310930  |  313794  |  333080  |  354055  |  379639  |  382109  |  424124  |  450579  |  451536  |  452241  |  453355  |  459328  |  466531  |  466909  |  473286  |  475387  |  480904  |  481721  |  502932  |  525811  |  525813  |  537752  |  556188  |  574406

CBDB ID: 46246
索引/中文/英文名稱: /徐憲/Xu Xian
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 宋(Id: 15)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
宋人傳記資料索引(電子版)(Id: 7596), 頁11043

別名: 字(Id:4)克常。

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  宋朝(Id: 10989) / 江南東路(Id: 12824) / 饒州(Id: 12875) / 鄱陽12876
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁11043
鄱陽人(宋人傳記資料索引(電子版))。

社會關係:
字說、名述由Y所作:  袁甫  【徐克常字說 / 蒙齋集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11043)。