Click to switch:   11985  |  14344  |  45341  |  46231  |  46250  |  46253  |  58648  |  70349  |  86680  |  86707  |  94304  |  95390  |  105478  |  105523  |  107617  |  129930  |  129939  |  137772  |  158123  |  184646  |  184737  |  202633  |  206337  |  207994  |  211432  |  225261  |  226508  |  234865  |  235697  |  241794  |  245812  |  247251  |  251333  |  255686  |  260334  |  262443  |  272870  |  280572  |  281875  |  291334  |  296121  |  304918  |  307626  |  316307  |  341233  |  341324  |  341412  |  341468  |  341469  |  353687  |  354015  |  354134  |  382385  |  402768  |  419868  |  424177  |  424242  |  452646  |  455681  |  455760  |  459062  |  473430  |  477537  |  480758  |  482875  |  486148  |  494695  |  501943  |  525822  |  547911  |  551898  |  555662  |  562134  |  565751

CBDB ID: 11985
索引/中文/英文名稱: /許稹/Xu Zhen
指數年 (index year): 1008
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
享年: 0
朝代: 宋(Id: 15)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
Xu(4) Zhen [11985] Fujian TZ, 147.14a. CBD, 3, 2166.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版)(Id: 7596), 頁11924

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  泉州(Id: 13902) / 仙遊100022
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁11924
仙遊人(宋人傳記資料索引(電子版))。

入仕:
入仕門 進士類(Id:040101)
入仕別 科舉: 進士(籠統)(Id:36)
出處:宋人傳記資料索引(電子版)  頁11924

任官:
 ▪ 正授 監察御史 起始年: 。 終止年: 未詳。 辭不就。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11924)。
 ▪ 正授 尚書省刑部都官司郎中 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11924)。
 ▪ 權 通判某州軍州事 地點: 德州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10796)。

社會區分:
良吏;循吏(Id: 157)
[為官者:文](Id: 40)

親屬關係:
兄(B+):  許程   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11907)。
從子;姪子(BS):  許章   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11886)。
從子;姪子(BS):  許穎
父(F):  許懷宗
子(S):  許賁
子(S):  許異
子(S):  許巽
岳父(WF):  葉任