Click to switch:   55105  |  185546

CBDB ID: 55105
索引/中文/英文名稱: /楊錦雯/Yang Jinwen
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁3799
傳主為:楊錦雯.MQWW PoetID #3799

別名: 字(Id:4)晩嵐,字(Id:4)絅士。

親屬關係:
母(M):  滕氏(楊錦雯母)
妻子(W):  吳氏(楊錦雯妻)

社會關係:
為Y所著書作序:  錢斐仲
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #189, HuWenKai #755)。