Click to switch:   30973  |  40481  |  94167  |  95307  |  104572  |  181775  |  264572  |  284470  |  303645  |  396540  |  448521  |  482756  |  569307

CBDB ID: 30973
索引/中文/英文名稱: /姚/Yao Shu
指數年 (index year): 632
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
享年: 74
朝代: 唐(Id: 6)
為女性: 0
郡望: 吳興(ID: 24)
Yao(1) Shu [30973] Zaixiang of Wu Hou. JTS, 89.2901-2904. QTW, 169.16a. Literary Fragments in QTW.

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  唐朝(Id: 14488) / 關內道(Id: 14489) / 京兆府(Id: 14490) / 咸寧14491
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 正常科舉(Id:0401)
入仕別 科舉: 正奏名諸科(不含明經、明法)(Id:48)
出處:未知 

社會區分:
[宰相](Id: 69)

親屬關係:
父(F):  姚處年