Click to switch:   56733  |  84772  |  332070

CBDB ID: 56733
索引/中文/英文名稱: /查惜/Zha Xi
指數年 (index year): 1672
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁665
傳主為:查惜.MQWW PoetID #665, HuWenKai #428

別名: 字(Id:4)淑英。

親屬關係:
女兒(D):  馬友筠   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #4143, HuWenKai #496)。
女婿(DH):  吳某(馬友筠夫)   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #4143, HuWenKai #496)。
丈夫(H):  馬思贊   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #665, HuWenKai #428)。
夫之兄弟(HB):  馬翼贊   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #665, HuWenKai #428)。
母(M):  翼昭   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #665, HuWenKai #428)。

社會關係:
書序由Y所作:  翼昭
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #665, HuWenKai #428)。
書序由Y所作:  馬思贊
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #665, HuWenKai #428)。
書序由Y所作:  祝柔嘉
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #665, HuWenKai #428)。

著述:
南樓吟香集:六卷 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁665)。