Click to switch:   121717  |  260683  |  346323

CBDB ID: 121717
索引/中文/英文名稱: /張夢蓮/Zhang Menglian
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁4306
傳主為:張夢蓮.MQWW PoetID #4306, HuWenKai #526

親屬關係:
丈夫(H):  秦佩秋   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #4306, HuWenKai #526)。

著述:
夢蓮詩草 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁4306)。