Click to switch:   55206  |  569579

CBDB ID: 55206
索引/中文/英文名稱: /張祥珍/Zhang Xiangzhen
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁1918
傳主為:張綸英.MQWW PoetID #1918, HuWenKai #525

親屬關係:
姑母(FZ):  張綸英   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #1918, HuWenKai #525)。

社會關係:
為Y所著書作序:  張綸英
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #1918, HuWenKai #525)。