95482

CBDB ID: 95482
索引/中文/英文名稱: /趙秉清/Zhao Bingqing
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁1685
傳主為:趙秉清.MQWW PoetID #1685, HuWenKai #705

親屬關係:
父(F):  趙貴栻   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #1685, HuWenKai #705)。

社會關係:
書序由Y所作:  趙翼
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #1685, HuWenKai #705)。
書跋由Y所作:  邵淵耀
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #1685, HuWenKai #705)。

著述:
寄生館吟稿 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁1685)。